歡迎台灣人加入社團 臺灣人在捷克 Taiwanese in Czech

 

摘自 Czech: An Essential Grammar

名詞形容詞字尾動詞字首

(1) 職業

 

práce=work=工作

zaměstnání=employment=就業

 

architekt=architektka=architect=建築師

bankéř=bankéřka=banker=銀行家

diplomat=diplomatka=diplomat=外交官

doktor=doktorka=doctor=醫生

ekonom=ekonomka=economist=經濟學家

inženýr=inženýrka=engineer=工程師

žurnalista=žurnalistka=journalist=記者

 

lék=a medicine=

lékař=lékařka=physician, doctor=醫師

 

nový=new=

noviny=newspaper=新聞

novinář=novínářka=journalist=記者

 

právo=law, justice, right=法律, 正義, 權力

právník=právnička=lawyer=律師

 

překládat=to translate=翻譯

překladatel=překladatelka=translator=翻譯者

 

učit se=to learn=學習

učit=to teach=教學

učitel=učitelka=teacher=老師

 

podnik=an enterprise=企業

podnikatel=podnikatelka=entrepreneur=企業家

 

dělat=to do, make=

dělník=industrial worker=工人

dělnice=female industrial worker=女工人

 

pracovat=to work=工作

pracovník=worker, employee=員工

pracovnice=employee, female=女員工

 

hudba=music=音樂

hudebník=musician=音樂家

hudebnice=female musician=女音樂家

 

umění=art=藝術

umělec=artist=藝術家

umělkyně=female artist=女藝術家

 

řídít=to direct, mange=指導, 管理

ředitel=ředitelka=manager, director=經理, 總監

(2) 語言, 國家, 國籍

語言跟國籍的形容詞,字尾為ský, cký

český dopis=a Czech letter=一封捷克信

anglická kniha=an English book=一本英文書

ruský román=a Russian novel=一本俄羅斯小說

pražský hotel=a Prague hotel=一間布拉格旅館

 

語言的名詞,字尾為ina

čeština=Czech=捷克語

slovenština=Slovak=斯洛伐克語

angličtina=English=英語

němčina=German=德語

mad´arština=Hungarian=匈牙利語

polština=Polish=波蘭語

ruština=Russian=俄語

francouzština=French=法語

 

國家的字尾為sko, cko, ie

Česko=Česká republika=Czech Republic=捷克

Anglie=England=英國

Francie=France=法國

Velká Británie=Great Britain=UK=英國

Slovensko=Slovakia=斯洛伐克

Německo=Germany=德國

Rakousko=Austria=奧地利

Mad´arsko=Hungary=匈牙利

Polsko=Poland=波蘭

Rusko=Russia=俄國

Československo=Czechoslovakia=捷克斯洛伐克

Amerika=America=美國

Spojené státy=the United States=美國

Čechy=Bohemia, the Czech historic provinces, plural

Morava=Moravia=摩拉維亞

Slezsko=Silesia=西里西亞

 

國家的人, 男性字尾為an,ec,ák。女性字尾ka

Čech=a Czech=捷克人

Češka=a female Czech=女捷克人

 

Moravan=Moravák=a Moravian

Moravanka=Moravačka=female

 

Slovák=a Slovak=斯洛伐克人

Slovenka=female=女斯洛伐克人

 

Angličan=an Englishman=英國人

Angličanka=female=女英國人

 

Američan=an American=美國人

Američanka=female=女美國人

 

Japonec=a Japanese=日本人

Japonka=female=女日本人

 

Němec=a German=德國人

Němka=female=女德國人

 

Rakušan=an Austrian=奧地利人

Rakušanka=female=女奧地利人

 

Mad´ar=a Hungarian=匈牙利人

Mad´arka=female=女匈牙利人

 

Polák=a Pole=波蘭人

Polka=female=女波蘭人

 

Rus=a Russian=俄國人

Ruska=female=女俄國人

 

Francouz=a Frenchman=法國人

Francouzka=female=女法國人

 

cizí=foreign=國外

cizinec=a foreigner=外國人

cizinka=female=女外國人

 

語言的形容詞

český jazyk=the Czech language=捷克語言

 

語言的副詞字尾cky, sky。來自於形容詞cký,ský

česky=in Czech=用捷克語

anglicky=in English=用英語

Mluvíte česky?=Do you speak Czech? =你說捷克語嗎?

Umíte anglicky?=Do you know English? =你說英語嗎?

 

副詞若於介係詞po後面,字尾改成cku,sku

vařit po česku=to cook in the Czech manner, like a Czech=向捷克人的方式煮菜

(3) 男性名詞的字尾

幾乎所有男性字尾產生動物名詞,有些為非動物名詞

 

hrát=to play=

hráč=player=玩家

 

prodávat=to sell=

prodav=salesman, shop assistant=賣家

 

řídit=to drive=開車

řid=driver=駕駛

 

počítat=to count=算數

počít=computer=電腦

 

vysávat=to vacuum, suck up=真空

vysav=vacuum cleaner=吸塵器

 

dívat se=to look=

divák=spectator, onlooker=旁觀者

 

kouřit=to smoke=吸菸

kuřák=smoker=吸菸者

 

Polsko=Poland=波蘭

Polák=Polish=波蘭人

 

Praha=Prague=布拉格

Pražák=Pražan=Praguer=布拉格人

 

chudý=poor=貧窮

chudák=poor thing, poor fellow=可憐的東西, 可憐的人

 

zpívat=to sing=唱歌

zpěvák=singer=歌手

 

otvírat=to open=

otvírák=opener=開罐器

 

květ=květina=flower=

květák=cauliflower=花椰菜

 

věz=tower=

věžák=tower block=大樓

 

厘語

Marxák=Marxism Leninism=馬克斯列寧主義

zdroják=source code, computers=電腦源代碼

 

Praha=Prague=布拉格

Pražan=Pražák=Praguer=布拉格人

 

Brno

Brňan=Brňák=Brno people=布爾諾人

 

Anglie=England=英國

anglický=English=英語

Angličan=Englishman=英國人

 

Evropa=Europe=歐洲

Evropan=a European=歐洲人

 

lhát=to lie=欺騙

lhář=liar=騙子

 

funkce=function=功能

funkcionář=functionary, official=公務人員

 

houba=mushroom=香菇

houb=mushroom picker=撿香菇的人

 

péct=to bake=烘培

pek=baker=鬆餅機

 

ryba=fish=

rybář=fisherman=漁夫

 

číst=čte=to read=閱讀

čtení=reading=閱讀的

čtenář=reader=讀者

 

film=film=電影

film=film maker=製片人

 

malovat=to paint=繪畫

malíř=painter=畫家

 

banka=bank=銀行

bankéř=banker=銀行家

 

vodit=to lead=領導

vůdce=leader=領導者

 

provést=provádět=to guide=指導

průvodce=guide=導遊

 

soudit=to judge=判斷

soudce=judge=法官

 

krájet=to cut=

krejčí=tailor=裁縫

 

průvodce=guide=導覽

průvodčí=conductor=領導者

 

rozhodnout=to decide=決定

rozhodčí=referee, umpire=裁判

 

hra=a play, gen. pl. her=一齣戲

herec=actor=男演員

 

starý=old=

stařec=old man=老人

 

slepý=blind=

slepec=blind man=盲人

 

zaměstnaný=employed=被雇

zaměstnanec=employee=員工

 

Japosko=Japan=日本

Japonec=a Japanese=一個日本人

 

dělat=to do, work=工作,

dělník=manual worker=工人

 

báseň=poem=

básník=poet=詩人

 

mladý=young=年輕

mladík=young man, youth=年輕人

 

rychlý=fast=快速

rychlík=express train=特快火車

 

roh=horn, corner=, 角落

rohlík=crescent shaped roll=月形捲麵包

 

učit=to teach=教學

učitel=teacher=老師

 

řídít=to direct, mange=去管理

ředitel=manager=經理

 

zaměstnávat=to employ=雇用

zaměstnávatel=employer=雇主

(4) 女性名詞的字尾

kamarád=friend=朋友

kamarádka=female=女性朋友

 

kuřák=smoker=吸菸者

kuřačka=female=女吸菸者

 

Pražan=Pražák=Praguer=布拉格人

Pražanka=Pražačka=female=女布拉格人

 

prodavač=salesman=賣家

prodavačka=female=女賣家

 

čtenář=reader=讀者

čtenářka=female=女讀者

 

herec=actor=演員

herečka=actress=女演員

 

Němec=Garman man=德國人

Němka=female=女德國人

 

Japonec=Japanese man=日本人

Japonka=female=女日本人

 

Čech=Czech man=捷克人

Češka=female=女捷克人

 

učitel=teacher=老師

učitelka=female=女老師

 

český=Czech, adj=捷克的

čeština=Czech language=捷克語

 

anglický=English=英語的

angličtina=English language=英語語言

 

latinský=Latin=拉丁

latina=Latin=拉丁語

 

řecký=Greek=希臘的

řečtina=Greek language=希臘語

 

dřít se=to drudge, work hard=努力工作

ina=drudgery=苦差事

 

koupat se=to bathe=洗澡

koupel=a bathe=浸洗

koupelna=bathroom=澡堂

 

jíst=jí=dedl=to eat=

po jídat=to eat a bit=吃一點

jídelna=dining room=餐廳

 

čekat=to wait=等待

čekárna=waiting room=候車室

 

kniha=book=

knihovna=library=圖書館

 

hra=game, gen. pl. her=遊戲

herna=gaming room=遊戲間

 

kopat=to kick=

kopa=fotbal=football=足球

 

odbíjet=to hit away=踢走

odbíje=volejbal=排球

 

házet=to throw=

háze=handball=手球

 

košík=small basket=小籃子

košíko=basketbal=籃球

 

dělník=industrial worker=工人

dělnice=female=女工人

 

lev=lion=獅子

lvice=female lion, lioness=女獅子

 

tyger=tiger=老虎

tygřice=female tiger, tigress=女老虎

 

hloupý=silly, stupid=愚蠢的

hloupost=silliness, stupidity=愚蠢

 

slabý=weak=軟弱

slabost=weakness=弱點

 

trpět=to suffer=遭受

(ne)trpělivy=(im)patient=()耐心的

(ne)trpělivost=(im)patience=耐心

 

přítel=friend=朋友

přítelkyně=female=女性朋友

 

průvodce=guide=導遊

průvodkyně=female=女導遊

 

žák=pupil=學生

kyně=female=女學生

 

mistr=sports champion=體育冠軍

mistryně=female=女體育冠軍

 

zaměstnanec=employee=員工

zaměstnankyně=female=女員工

(4) 中性名詞的字尾

mýt=to wash=清洗

dlo=soap=香皂

 

umývat=to wash=清洗

umývadlo=washbasin=洗臉盆

 

sedět=to sit=

sedadlo=seat=座位

 

dívat se=to look=

divadlo=theatre=劇院

 

pravý=true=真實

pravidlo=rule=規則

 

letět=to fly=飛行

letadlo=plane=飛機

 

prostírat=to stretch out=伸出

prostěradlo=sheet=

 

list=leaf=

listí=foliage=葉子

 

květ=květina=flower=

kvítí=flowers, blossom=花們, 開花

 

dřevo=timber, wood=

dříví=quantity of timber=木材們

 

kámen=a stone=石頭

kamení= stones=石頭們

 

uhel=a coal=

uhlí=coal=煤們

 

strom=tree=

stromoví=group of trees=樹們

 

keř=bush=灌木

oví=shrubbery, bushes=灌木們

 

hledět=to look=

hledisko=point of view=觀點

 

stát=to stand=

stanovit=to establish=建立

stanovisko=standpoint=看法

 

oheň=fire=

ohnisko=focus=焦點

 

nastoupit=to board=登上

nástupiště=platform=月台

 

hrát=to play=

istě=playground, playing field=遊戲區

 

letět=to fly=飛行

letiště=airport=機場

 

pracovat=to work=工作

pracoviště=workplace=工作區

 

parkovat=to park=停車

parkoviště=parking lot=停車場

 

topit=to heat=

topivo=fuel for heating=熱燃油

 

pálit=to burn=

palivo=fuel for burning=燒燃油

 

péct=peče=pekl=to bake=

pečivo=bakery goods, ex. rolls, pastries, biscuits=烘培食品, , 餅乾, 糕點

 

zed=wall=

zdivo=masonry=磚石

 

překvapit=to surprise=驚訝

překvape=surprise=驚喜

 

pít=to drink=

pi=a drink=飲料

 

中性名詞字尾ství,ctví來自形容詞字尾ský, cký

hrdina=hero=英雄

hrdinství=heroism=英雄主義

 

vlast=homeland=家園

vlastenec=patriot=愛國

vlastenectví=patriotism=愛國主義

 

bohatý=rich=富有

bohatství=wealth, riches=財富

 

péct=peče=pekl=to bake=

pekařství=baker´s shop, trade=烘培師的店

pekárna=a bakery, bakehouse=麵包店

 

řezat=to cut=

řezník=butcher=屠夫

řeznictví=butcher´s shop, trade=屠夫的店

 

novínář=journalist=記者

novinářství=journalism=新聞學

 

stroj=machine=機器

strojírenství=machine engineering=機械工程

 

knihkupec=bookseller=賣書者

knihkupectví=bookshop=書店

 

obyvatel=inhabitant=居民

obyvatelstvo=population=人口

 

lidé=people=人們

lidstvo=humanity, mankind=人類

 

člen=member=會員

členstvo=the membership, members=會員們, 會員身分

členství=membership, state of being a member=會員的狀態

 

pravý=true=正確

pravidlo=rule=規則

pravítko=ruler=

 

razit=to strike, stamp=郵票

razítko=date stamp, official stamp=日期戳, 公章

全站熱搜

SoFi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()