歡迎台灣人加入社團 臺灣人在捷克 Taiwanese in Czech

 

字首來自基本的介係詞。其他來自獨立的詞:

 

ARCI=arch-拱門

biskup=bishop主教N

arcibiskup=archbishop大主教

 

vévoda=duke公爵N

arcivévoda=archduke大公爵

lotr=ruffian, miscreant, blackguard, swine 痞子,惡棍,流氓,豬N

arcilotr=arch rogue大流氓

 

dílo=work作品N

arcidílo=great masterpiece偉大作品

 

BEZE, BEZ=without沒有

vědomí=consciousness意識N

bezvědomí=unconsciousness無意識

 

domov=homeN

bezdomovec=homeless person無家可歸的人

 

větří=smellV

bezvětří=calm冷靜

 

zubý=toothN

bezzubý=toothless無牙的

 

vadný=defective缺陷的adj

bezvadný=perfect,faultless沒有錯誤

 

naděje=hope希望N

naděj=hope to希望V

beznaděj=despair絕望

 

mocný=powerful有力的, 強大的

bezmocný=powerless無力的

 

DO=up to, until直到

Poledne=midday, noon中午

dopoledne=morning早上

 

životní=life生命的

doživotní=life(long)長壽

 

živořit= live a miserable existence生活痛苦

doživotí=life imprisonment終生監禁

 

JEDNO=mono-, uni-, single單一

slabičný=syllabic音節的adj

jednoslabičný=monosyllabic單字母

 

duch=spirit靈魂N

jednoduchý=simple簡單

 

tvárný=shapeable可塑的adj

jednotvárný = monotonous, uniform單調,統一的

 

MÁLO=little

Mluvi=speakV

málomluvný=taciturn沉默寡言

 

MEZI=bezween, inter-之間

Patro=floor

mezipatro=mezzanine floor

 

stupěn=stage階級

mezistupěn=intermediate stage中產階段

 

národní=national國家的adj

mezinárodní=international國際的

 

MÍSTO=deputy, vice-

předseda=chairman董事長N

místopředseda=vice-chairman, deputy chairman副會長

 

předsedkyně=chiarwoman女董事長N

místopředsedkyně=vice-chairwoman副女董事長

 

MNOHO=poly-, multi-, many多種

Mluvi=speakV

mnohomluvný=talkative健談的

 

barevný=colored有色的adj

mnohobarevný=multi-coloured, polychromatic多顏色的, 多色的

 

slabičný=syllabic音節的

mnohoslabičný=polysyllabic多音節

 

NA, NÁ=on, upon, somewhat, slightly有些, 微微地

břeží=coastline of海岸線的

břeží=embankment, quay堤,碼頭

 

shnilý=rotten腐爛adj

nahnilý=partly rotten部分腐爛

 

NADE, NAD=over, above, super-超過

nadjezd=flyover, overpass越過

 

přirozený=natural自然的adj

nadpřirozený=supernatural超自然的

 

lidský=human人類的adj

nadlidský=superhuman超人的

 

průměrný=average平均的

nadprůměrný=above-average異乎尋常的

 

výroba=production生產N

nadvýroba=overproduction過產的

 

NE=not, non-, un-, in-

smysl=sense, meaning意義N

nesmysl=nonsense胡說八道

 

čech=捷克人

nečech=a non-Czech不是捷克人

nemarxista=a non-Marxist非馬克主義

 

přítel=friend朋友N

nepřítel=enemy, not friend敵人

nemotorný=clumsy笨拙的

 

schopný=capable勝任的

neschopný=incapable不能勝任的

 

smrtelný=mortal道德的

nesmrtelný=immortal不道德的

 

stranický=party黨的

nestranický=non-party非黨的

 

spolehlivý=reliable可靠的

nespolehlivý=unreliable不可信賴的

 

moc=power力量N

nemoc=illness, not power沒力, 生病

 

NEDO=insufficiently, incompletely, usually verb roots不足, 不完整, 通常動詞的根

vzdělaný=educated受教育的

nedouk=half-educated person半書生

 

cigareta= cigaretteN

nedopalek=cigarette end菸尾

 

NEJ=most, -est superlative

Lepší=better更好

nejlepší=best最好的

 

starší=older較老

nejstarší=oldest最老的

 

dřiv=sooner較快

nejdřiv=first of all, soonest最快的

 

O, OBE, OB=around, every other附近

Květí=flower

okvětí=outer part of a flower, perianth

 

den=day

obden=every other day隔日

 

čas時間

občas=from time to time偶爾

 

ODE,OD=from, since

Věk=age年紀N

odvěký=age-old

 

poledne=midday中午

odpoledne=(in the) afternoon下午

 

PA=substitute, false, inferior, pseudo替代, , 劣質

Klíč=key

paklíč=master key萬能鑰

 

věda=science科學N

pavěda=pseudoscience偽科

 

chut=taste味道

pachut=aftertaste

 

délka=length長度

padělek=forgery, fake偽造,假

 

PO=after, post-,along, somewhat, a bit之後, 一些, 沿著

válečný=war, military戰爭adj

poválečný=postwar戰後的adj

 

břeží=coastline of海岸線的

pobřeží=shoreN

 

blednout=grow pale變蒼白V

pobledlý=somewhat pale有點蒼白

 

POD=sub-,under下面

zemí=ground地板N

podzemí=underground地底下

 

svět=world世界N

podsvětí=the underworld地下世界

 

důstojník=officier長官

poddůstojník=non-commissioned officer士官

 

zima=winter冬天

podzim=autumn秋天

 

vědomí=consciousness意識N

podvědomí=the subconscious潛意

 

paždí=upper arm上臂N

podpaždí=armpit

 

PRA=pre-, ancient, original state, proto-,very (negative or ancient), great-(relations)古老, 原始狀態

Les=forest森林

prales=primeval forest原始森林

 

věk=age, years年代

pravěk=prehistoric times史前時代

 

člověk=human人類N

pračlověk=ancient man, primeval man穴居人,原始人類

 

dávný=old古老的adj

pradávný=ancient古代

 

málo=littleadj

pramálo=very little很少

 

nic=nothing沒事N

pranic=absolutely nothing完全沒有

 

vnuk=grandson孫子

pravnuk=great-grandson曾孫子

 

babička=grandmother祖母N

prababička=great grandmother曾祖母

 

otec=father父親N

praotec=forefather祖先

 

slovanský=Slavic斯拉夫的adj

praslovanský=proto-slavonic原斯拉夫

 

dědeček=grandfather祖父

pradědeček=great great grandfather曾祖父

 

PROTI=against, anti-, counter-對抗

lék=medicine醫藥N

protilék=antidote解藥

 

válečný=war, military戰爭adj

protiválečný=anti-war反戰

 

teroristický=terrorist恐怖主義

protiteroristický=anti-terrorist反恐怖主義

 

útok=attack打擊N

protiútok=counter-attack反擊

 

váha=weight體重N

protiváha=counterpoise, counterweight, 平均

 

zákonný=legal合法的adj

protizákonný=illegal非法的

 

reformace=reformation改革N

protireformace=the counter-reformation反改革

 

PŘE=over, very超過, 非常

přesila=superior strength, superiority實力超群,優

 

krásný=beautiful漂亮的

překrásný=magnificent, very fine壯麗, 很細緻

 

veliký=great

převeliký=very great很棒

 

 

přemíra=surfeit, excess過量N, adj

 

PŘED=in front of, before, pre-, fore-之前

válečný=military軍事的adj

předválečný=pre-war戰前

 

město=city城市N

předměstí=suburbs郊區

 

předehra=overture, prelude提議, 前奏N

 

pokrm=dishN

předkrm=starter, hors d’oeuvres開胃菜N

 

manželský=maritial結婚的adj

předmanželský=premarital婚前

 

povodeň=flood 洪水N

předpotopní=antediluvian(《聖經》中所說的)大洪水前

 

prodej=saleN

předprodej=advance booking, sale預售

 

školní=school學校的adj

předškolní=pre-school學齡前

 

PŘES=over, excessive超過

Čas=時間

přesčas=overitme超時

 

polní=field, wild野放的adj

přespolní=cross-country, from out of town, from the next village, lit. from across the fields越野的, 橫越全國的

 

PŘI, PŘÍ=at, near, attached, partial, weak, semi-靠近, 部分, 黏附, 虛弱

zemí=ground地板N

přízemí=ground floor一樓

 

chut=taste味道N

příchut=(added) flavour,tinge (加的)味道, 顏色

 

jméno=name姓名N

příjmení=surname家族名

 

hloupnout=become stupid變白癡V

přihlouplý=simple-minded, half-witted愚蠢的

 

pokrm=dishN

příkrm=side-dish配菜

 

tma=darkness黑暗N

přítmí=semi-darkness半黑暗

 

ROZ=seperate, asunder化為碎

Cestí=path路徑N

rozcestí=parting of the ways, crossroads十字路

 

SAMO=self-自己

hláska=sound聲音N

samohláska=vowel母音

 

samopal=sub=machinegun機關

 

zřejmy=obvious明顯的adj

samozřejmy=self-evident, obvious明顯的

 

zvaný=called, invited被邀請的

samozvaný=self-styled自稱

 

vyučovat=teachV

učit se=learn學習V

samouk=self-taught person自學的人

 

statný=strong粗壯adj

samostatný=independent獨立

 

SOU=with, con-一起

hvězdice=starfish海星N

hvězda=star星星N

souhvězdí=constellation星座

 

hláska=sound聲音N

souhláska=consonant子音

 

časný=earlyadj

současný=contemporary當代的

 

sourozenec=sibling兄弟姊妹

 

tok=flow, streamN

soutok=confluence匯流N

 

SPOLU=co-共同

Pracovník=worker工人N

spolupracovník=fellow-worker, colleague同事

 

autor=author作者N

spoluautor=co-author共同作者

 

bydlící=resident居住的adj

spolubydlící=roommate室友

 

žák=student學生N

spolužák=fellow pupil, student學生

 

Ú=可代表 V=in進入, U=at在,不易分別差異。

Rok=yearN

úrok=interest (payment)利息

 

dolina=valleyN

údolí=valley

 

kopce=of a hill小丘的

patí=5th第五

úpatí=foot

 

plný=full完整

úplný=entire, complete完整的

 

zemí=countries國家N

území=territory領土

 

VELE=great, superior偉大的,卓越

trh=market市場N

veletrh=trade fair貿易展

 

velvyslanectví=embassy大使館N

velvyslanec=ambassador大使

 

šachový=chess棋子

velmistr=grand master大師

 

moc=power力量N

velmoc=world power世界力量

 

ryba=fish

velryba=whale

 

dílo=work作品N

veledílo=masterpiece大師作品

 

kněz=priest祭司N

velekněz=high priest大祭

 

zrada=betrayal背叛N

velezrada=high treason叛國

 

VÝ=out出去

ročí=anniversary紀念日

 

slunce=sun太陽N

sluní=sunny place, sunny side明亮的地方

 

ZA, ZÁ=beyond超越

hraničit=border邊界V

zahraničí=foreign countries, abroad國外

 

keř=bush草叢N

keřný=insidious, lit. behind a bush草叢後面, 裡面的

 

ňadra=bosom懷抱N

ňadří=bosom內部N, 親密adj

 

mořský=marine海洋的adj

mořský=overseas國外的adj

全站熱搜

SoFi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()