undefined

čárka 字母上面一條線/: á, í, é, ú, ń
1. +/=
2. Shift
3. 字母

háček 字母上面一個V: ě, š, č, ř, ž, ň
1. Shift
2. +/=
3. 字母

標點符號看鍵盤的右下角。

歡迎台灣人加入社團 臺灣人在捷克 Taiwanese in Czech

    全站熱搜

    SoFi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()